ΘΕΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΛΑΣ

Ζητούνται αιτήσεις για την θέση πτυχιούχου  Νηπιαγωγού  για την νεοσυσταθείσα Κοινοτική τάξη στο Νηπιαγωγείο Τάλας .

Οι αιτήσεις να παραδοθούν στο Κοινοτικό Συμβούλιο Τάλας μέχρι την Δευτέρα 27/6/2022  και ώρα  1.00μ.μ

Από Σχολική εφορία Τάλας .